Algemene voorwaarden Louwers Care Clinics

Artikel 1         Algemeen

1.1       Deze algemene voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van elle overeenkomst betreffende uiterlijke verzorging die wordt gesloten tussen Louwers Care Clinics en de cliënt, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

1.2       Louwers Care Clinics  behoudt zich het recht voor om de voorwaarden ten alle tijden te kunnen wijzigen.

Artikel 2         Totstandkoming van de overeenkomst

2.1       De overeenkomst komt tot stand nadat de cliënt heeft gevraagd om een behandeling en de Louwers Care Clinics heeft aangegeven die behandeling uit te zullen voeren.

2.2       Voorafgaand aan of bij de aanvang van de behandeling informeert Louwers Care Clinics de cliënt over de ter zake geldende prijs, tenzij aannemelijk is dat de cliënt reeds op de hoogte is van de ter zake geldende prijs.

Artikel 3         Verplichtingen van Louwers Care Clinics 

3.1       Op Louwers Care Clinics rust een inspanningsverplichtingen, dat wil zeggen dat de schoonheidsspecialiste de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap zal uitvoeren.

3.2       Louwers Care Clinics vraagt de cliënt naar informatie die relevant is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.

3.3       Louwers Care Clinics is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld voor of tijdens de behandeling. Informatie is vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhoudingsverplichting vervalt als op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak de schoonheidsspecialiste wordt verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

3.4       Louwers Care Clinics  zal geen handelingen verrichten die buiten haar beroepscompetenties valt.

3.5       Louwers Care Clinics behoudt zich het recht voor prijzen tussentijds aan te passen. Prijswijzigingen worden 30 dagen voor ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de salon en/of op de website vermeld.

Artikel 4         Verplichtingen van de cliënt

4.1       De consument dient Louwers Care Clinics voor het aangaan van de overeenkomst op de hoogte te stellen van eventuele specifieke wensen.

4.2       De cliënt is verplicht alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst tijdig aan Louwers Care Clinics mede te delen en is verplicht alle gegevens te verstrekken waarvan Louwers Care Clinics aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.

4.3       Indien de cliënt is verhinderd, dient de cliënt dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Louwers Care Clinics  te melden, tenzij sprake is van overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en de jurisprudentie daarover zegt.

4.4       Indien de cliënt de in artikel 4.3 omschreven verplichting niet dan wel niet tijdig nakomt, is Louwers Care Clinics gerechtigd het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt in rekening te brengen.

4.5       De cliënt dient tijdig op de afspraak te verschijnen. Indien de cliënt meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag de schoonheidsspecialiste de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt in rekening brengen.
Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, is Louwers Care Clinics  gerechtigd de gehele afspraak te annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt in rekening te brengen.

4.6       De cliënt dient zich in de salon behoorlijk te gedragen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Louwers Care Clinics het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.

Artikel 5         Prijzen en betalingen

5.1       Betaling aan Louwers Care Clinics dient de cliënt direct na afloop van de behandeling en/of na afname van producten contant of per betaalverzoek te voldoen.

5.2       Bij een reeks behandelingen kan Louwers Care Clinics de cliënt verplichten tot een vooruitbetaling van maximaal vijftig procent van de totale prijs. Het resterende deel van de totale prijs zal de cliënt direct na voltooiing van de reeks behandelingen contant dienen te voldoen.

5.3       Als in afwijking van de algemene voorwaarden is overeengekomen dat de betaling niet contant geschiedt, dient betaling te geschieden binnen zeven dagen na de behandeling en/of de afname van producten op het door Louwers Care Clinics  aangegeven bankrekening.

5.4       Na ommekomst van de in artikel 5.3 genoemde termijn is de cliënt – zonder dat een ingebrekestelling is vereist – van rechtswege in verzuim en is cliënt aan Louwers Care Clinics  een contractuele rente van 1% per maand verschuldigd.

5.5       Hoewel de cliënt na ommekomst van de in artikel 5.3 genoemde termijn van rechtswege in verzuim verkeert, zendt Louwers Care Clinics  de cliënt niettemin na het verstrijken van de vervaldatum een betalingsherinnering waarin de cliënt in de gelegenheid wordt gesteld binnen veertien dagen na ontvangst van de betalingsherinnering het verschuldigde te voldoen. Na afloop van deze veertiendagentermijn is Louwers Care Clinics bevoegd over te gaan tot invordering van het verschuldigde bedrag. Indien Louwers Care Clinics derden voor incasso inschakelt, zijn de daaraan verbonden kosten ten hoogste 15% van de openstaande hoofdsom met een minimum van
€ 47, 60 voor rekening van de cliënt.

Artikel 6         Eigendomsvoorbehoud

6.1       De door Louwers Care Clinics geleverde producten blijven haar eigendom, zolang de cliënt c.q. koper al het door hem of haar aan Louwers Care Clinics  verschuldigde – rente en kosten alsmede betalingen vanuit eerdere overeenkomsten daaronder begrepen – niet heeft voldaan.

6.2       Indien de cliënt c.q. de koper in gebreke is met de nakoming van zijn of haar verplichtingen is Louwers Care Clinics  te allen tijde gerechtigd  om de door haar gekeverde producten terug te halen. De cliënt c.q. koper is dan verplicht om hieraan zijn of haar volledige medewerking te verlenen.

Artikel 7         Klachten

7.1       Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling en/of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk doch binnen twee weken na ontdekking schriftelijk te melden bij Louwers Care Clinics.

7.2       Louwers Care Clinics zal klachten afdoende onderzoeken en zal eventuele tekortkomingen zo mogelijk herstellen binnen een redelijke termijn, tenzij zulks in verband met de omstandigheden van het geval in redelijkheid niet kan worden gevergd.

Artikel 8         Aansprakelijkheid

8.1       Louwers Care Clinics is slechts aansprakelijk voor de als een rechtstreeks gevolg van een aan haar toe te rekenen tekortkoming door cliënt geleden schade. In alle gevallen is de schade beperkt tot ten hoogste de opdrachtsom c.q. het factuurbedrag, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Louwers Care Clinics.

8.2       Louwers Care Clinics is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade zoals bedrijfstagnatie en winstderving. Ook is Louwers Care Clinics nimmer aansprakelijk voor daden of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden of andere willekeurige derden.

8.3       Louwers Care Clinics is in geen geval aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het niet deugdelijk functioneren van door haar bij de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.

8.4       Louwers Care Clinics is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

8.5       Louwers Care Clinics heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen, indien de cliënt meubilair, apparaat, producten of andere goederen in de salon beschadigt.

Artikel 9         Zorgverzekeraar

9.1       Afhankelijk van uw zorgverzekeraar en de polisvoorwaarden komt een aantal behandelingen geheel dan wel gedeeltelijk voor vergoeding in aanmerking.

9.2       De cliënt betaalt het gehele honorarium van de behandeling aan Louwers Care Clinics.

9.3       Derma Instituut draagt zorg voor een factuur met daarop de juiste informatie voor de zorgverzekeraar.

9.4       De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het indienen van de declaratie bij de zorgverzekeraar.

9.5       Louwers Care Clinics is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het verder afhandelen van de declaratie aan de zorgverzekeraar.

Artikel 10       Toepasselijk recht

10.1     Op elke overeenkomst tussen Louwers Care Clinics en de cliënt alsmede elke aanbieding is Nederlands recht van toepassing.

10.2     Alle geschillen voortvloeiende uit de met Louwers Care Clinics gesloten overeenkomst zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter in het rechtsgebied waar Louwers Care Clinics is gevestigd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zullen overeenkomen.

10.3     De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Louwers Care Clinics. Op verzoek van de cliënt zal een kopie van deze algemene voorwaarden kosteloos worden toegezonden.